Magyar-Német Műszaki Nagyszótár

Svájci öregedésgátló útépítési jelzések. Uploaded by

A svájci öregedésgátló útépítési jelzések írásbeli hozzájárulása nélkül sem a teljes mű, sem annak része semmiféle formában fotókópia, mikrofilm vagy más hordozó nem sokszorosítható.

Feladata az volt, svájci öregedésgátló útépítési jelzések egyetlen kötetben foglalja össze nem csupán a műszaki tudom ányok, de általában a természettudom ányok szókincsét is.

svájci öregedésgátló útépítési jelzések

A tudom ány rohamos fejlődése, újabb és újabb tudom ányágak megjelenése ma már lehetetlenné teszi, hogy egyetlen kötet a modern term észettudom ányok teljes körét tartal­ mazza. Ezért, akárcsak az új N ém et—magyar műszaki szótárban, am ely ben jelent meg, a terjedelem által megszabott határok között kizárólag a műszaki tudom ányokkal foglalkoz­ hattunk, am elyek szókincsét a határterületre eső tudom ányok alkalmazott, műszaki részével kapcsolatos szóanyaggal, az alkalm azott mechanika, műszaki fizika, alkalmazott atomfizika szókincsével egészítettük ki.

A tulajdonképpeni műszaki tudom ányok terén az ben kiadott N ém et—magyar műszaki szótár szókincsét igyekeztünk korszerűség és fontosság szempontjából felülbírálni és arra törekedtünk, hogy mind a német, mind a magyar szabványos terminológia minél erő­ sebben érvényesüljön a szókészletben.

Ehhez a Műszaki értelmező szótár időközben meg­ jelent, jelentős számú kötetének műszavait és műkifejezéseit is felhasználtuk. Ezenkívül jelentősen bővítettük a szén- és olajbányászat, a szerves és szervetlen kémia, a műanyagipar, a gyógyszeripar, az építőipar, a vízépítés, a geológia és geofizika, az atomtechnoiógia, a talaj- mechanika, a textilipar, a gépipar, a híradástechnika, a cipőipar és caprices fesztivál crans montana suisse anti aging élelmiszertechnológia szóanyagát.

svájci öregedésgátló útépítési jelzések

A szótár szerkesztői az anyag alapos szakosításával igyekeztek megkönnyíteni a szótár használójának munkáját. Üjabb rövidítések, ésszerűbb szerkesztési megoldások révén nem csupán a szótár jobb használhatóságát, de egyben könnyebb áttekinthetőségét óhajtottuk megoldani, a rendelkezésre álló terjedelem minél hathatósabb kihasználásával. Ezt a célt szol­ gálja pl.

Magyar-Német Műszaki Nagyszótár

A változtatásokat, új szempontokat, hasznos tanácsokat a Tájékoztató tartalmazza. A szótár szerkesztői köszönetét mondanak a szótár előkészítésében közreműködött munkatársaknak. Az anyag kibővítésével és felülbírálásával kapcsolatos munkájukért ezúton mondunk köszönetét. Tíz év jelentős idő egy szótár, s anti aging newburgh in egy műszaki szótár számára, ahol, ha az el­ múlt évtized fejlődését tekintjük, a fejlődés üteme szédületes volt.

E hatalmas fejlődés eredményeinek felmérése késztetett minket arra, hogy az elmúlt tíz év vívm ányainak szavaiból legalább egy jó részt összegyűjtve, a meglevő anyag érintetle­ nül hagyása m ellett, a jól bevált szótárt egy kissé felfrissitsük. E szavakat nyomdatechnikai okokból csupán egy Függelék formájában adjuk közre, s a gyűjtésnek az alapanyagba való szerves beolvasztása egy későbbi időpontra tolódik el.

Svájci vlog: 5. évad 8. rész - Látszerészként Svájcban

Minden válogatás önkényes és kísérleti jellegű lehet csak, s a tudom ányos igénnyel vég­ zett válogatás is a statisztikai véletlen relatív gyakoriság szabályainak van alávetve. Igye­ keztünk a régi hiányosságok pótlása m ellett az újabban felfejlődött és megizmosodott szakok szóanyagából információelmélet, irányítástechnika, elektronika, szám ítástechnika, rendszer­ analízis, operációkutatás, ügyvitelgépesítés és gépi adatfeldolgozás, Iyukkártya-rendszerek, rakétatechnika és űrkutatás, csomagolástechnika, színes televízió stb.

Nagyobb helyet kaptak a határtudományok, közelebb­ ről az atomfizika, reaktorfizika, elméleti fizika, m atematika, a fizikai kémia, stb.

E helyt kívánjuk megköszönni Bodnár Györgynek elektrotechnikadr.

Boroszlán ár Illatos Boroszlán Daphne odora gondozása, szaporítás Illatos Boroszlán Daphne odora Sűrű ágrendszerű, kifejletten tömött habitusú örökzöld cserje, amely kora tavasszal hozza megannyi illatos, rózsaszín virágát. A cserje hosszúkás tojásdad alakú levelei sötétzöldek, fényesek, bőrszerűek. Ez a bájos hangulatú tavaszköszöntő cserje szép dísze lehet kisebb.

K m etty An­ talnak irodagépek, lyukkártyarendszerekKortka Pálnak gyorsítók fizikájaMedek B é­ lának félvezetőkN agy István Györgynek rakéta, repülőgépipar, haditechnikaSzalay Mik­ lósnak hidrológia, hidromechanika, vízépítéstanSzakács Jánosnak építéstudomány és Szatmáry Zoltánnak reaktorfizikahogy szógyűjtésükkel a szótár teljességéhez hozzájárul­ tak és észrevételeikkel az ekvivalenciák pontosabbá tételéhez értékes segítséget nyújtottak.

Éppen ezért kívánatos, hogy a szótárt használó igyekezzék megismerkedni mindazok­ kal a szempontokkal, amelyek a szótár jobb, eredményesebb használatához segítik. A z általános értelmezés tekintetében hangsúlyozzuk, hogy e szótár m ű s z a k i szótár, tehát nem feladata, hogy a köznapi értelmezéseket tartalmazza.

E z utóbbiak tekintetében a kitűnő [és igen részletes kétkötetes] Halász Előd-féle Magyar—N ém et Szótárra utalunk.

Boroszlán ár

E zért a szavak köznyelvi, általános jelentései itt nem is szerepelnek, csupán a jellegzetes mű­ szaki, szakmai jelentések. H a az alapszónak csupán a kapcsolatai érdekesek műszakilag, a cím­ szó után — értelmezés nélkül — pontosvessző következik, majd pedig a szócikk szavai szerepel« nek, jeléül annak, hogy az alapszó értelmezése tekintetében a Halász-féle szótárhoz fordul­ junk. Fenti elvünk alól kivételt csak akkor tettünk, ha esetleges félreértéseknek kívántuk ele­ jét venni; ilyenkor megfelelő magyarázó szöveggel könnyítettük meg az értelmi elhatárolást.

Nem vettük fel a műszaki svájci öregedésgátló útépítési jelzések szempontjából több jelentéssel bíró sza v a k egyes műszaki értelmezéseit semha ezek maguktól értetődők, ill.

Bármennyire modern kifejezés pl. U gyanígy a kis, nagy, alacsony, magas stb. A szótár használatához megfelelő nyelvtudást tételeztünk fel.

svájci öregedésgátló útépítési jelzések

Éppen ezért: a a magyar címszó­ anyagban az igéből képzett -ás, -és végű főneveket általában elhagytuk. Ha azonban az ilyen főnév felvétele mégis szükségessé vált, pl. Az előbbi kettőn kívül használatos összes többi alakot megadtuk. A szóképzéssel kapcsolatosan egyébként a címszó bokrában szereplő összetett kifejezések is értékes felvilágosítással szolgálnak. Ezek megfelelő ném et főneveit -heit, -keit képzővel lehet képezni.

Ilyen esetekben ajánlatos az igekötő nélküli alakot megkeresni és értelemszerűleg módosítani. A fenti szerkesztési alapelveken kívül is kiterjedten alkalmaztuk az utalásokat, hogy ezáltal többnyire az egységes értelmezés követelményeinek is eleget tegyünk.

A szinonim szavaknál többnyire csak a legelterjedtebb alakot értelmeztük és a többi szónál erre utaltunk. Az egyes szócikkek összeállítása során azt az alapvető elvet követtük, hogy csakis főnevek és igék szerint csoportosítottunk. A melléknévi szócikkek korábban használatos rend­ szerében nagyszámú értékes kifejezés elveszett s ráadásul ism étlődések, nem jellemző ismérvek szerinti csoportosítás nehezítették meg a szótár használójának munkáját.

Most következetesen a főnév szócikkében találjuk meg az adott főnév valam ennyi jelzős összetételét.

A főnév szócikkén belül az alapértelm ezések után a szakosított de még mindig egyszerű értelm ezések következnek; ezeket követik a m elléknévi és birtokos jelzős, majd a határozó- ragos és n évutós szókapcsolatok, végül az esetleges egyéb, különösen az igékkel alkotott ki­ fejezések.

A jelzők sorában nem törekedhettünk teljességre. Igen sok esetben egyszerű analógia is rávezet a szótárban nem szereplő összetett kifejezés helyes egyenértékűnek meghatározásá­ hoz. A nyilvánvaló összetételeket csak.

Ilyenkor az összetett kifejezés következő elemének m egfejtésével és a megadott egyenértékkel való Összetétel útján képez­ hetjük a helyes értelmezést. Mind a magyar, mind a. Az elavult magyar és ném et kifejezéseket a lehetőséghez képest elhagytuk. A szakm ai besorolás tekintetében a technika fejlődése már az A m űszaki szótárak új kiadásaiban bevezetett szakmai gyűjtőjeleket itt,is kiterjedten alkalm aztuk.

E zek a jelék több rokonszakmát foglalnak össze s így felesleges ismétlések ki­ küszöbölését teszik lehetővé.

Az iskolás fiúkról, akik még nem lépték át az egyetemek határait nem volt információ. Ezért kérdéseink nem csak az iskolás fiatalokat érték el… ugyanaz jel amm-gubcsi. A Dolgit Max-kezelést abba kell hagynia bőrkiütés, nyálkahártya sérülések vagy egyéb túlérzékenységre utaló tünetek első jeleinek észlelésekor, és azonnal értesítenie kell a kezelőorvost… Ezen tünetek jelentkezésekor a gyógyszer szedését függessze fel és azonnal keresse fel orvosát. Ezen tünet jelentkezésekor a… jel észlelés, zavar jel andrassew.

Amennyiben a szónak a gyűjtőjel fogalmi körébe tartozó szakmák valamelyikében eltérő értelm ezése van, ezt külön, a vonatkozó szakmai jelzés kitételével jelöljük. A szakmai gyűjtő­ jelek mindent megelőznek, tehát az általános értelmezéseket először a nagybetűs gyűjtő- jelekkel összefoglalt szakosított értelmezések követik, majd a j ugyancsak dőltbetűs kisbetűs részletszakmák szerinti értelmezések következnek.

Ha a címszóból a szakosítás nyilvánvalóan következik, a szakjelzést feleslegesnek tar­ tottuk. U gyanígy m ellőztük a szakm ai jelölést a címszóhoz tartozó szócikk többi tagjánál, ha azok szakmai köre változatlan.

A ném et címszavak felvételével kapcsolatos nehézségekre már a N ém et—Magyar Mű­ szaki Szótár tájékoztató előszavában is rám utattunk.

Általában a Der große Duden Jelentős számú ném et szónak ingadozik a neme. Ahol a többféle változat egyenértékűen használható, ott a k ét nem jelölését vonással elválasztva adtuk meg. Sok esetben a műszaki szóhasználatban — szakmánként eltérő módon — a többféle nem közül csak az egyik szokott előfordulni.

A helyesírással igen sok nehézségünk akadt.