Süti szabályzat

Esztétika anti aging központ mobil al. Peelingek - Image Skincare professzionális arcápolás

Míg a papulopusztulózus forma kezelésére számos más módszer áll rendelkezésre, addig az eritemato-teleangiektatikus rosacea leghatékonyabb kezelési módja több mint két évtizede a lézer. A szerző ismerteti a rosacea kezelésére használt lézertípusokat PDL, KTP, Nd:YAG, Dióda, MultiPlexvalamint a kezelési technikákat overlapping, non-overlapping, pulse stacking, non-sequential scanning, multipasselemzi azok előnyeit és hátrányait.

Ismerteti az egyes technikai jellemzők hullámhossz, pulzusidő, szpotméret, termorelaxációs idő, energiasűrűség jelen - tőségét.

Art Med Aesthetica anti-aging és esztétikai központ (x)

A szerző kezelési protokollt közöl a rosacea egyes klinikai típusainak vonatkozásában, s a különböző tech - nikákkal megvalósított kezeléseket saját klinikai ered - ményeivel illusztrálja.

Kulcsszavak: rosacea telangiectasia vascularis lézerek pulzáló festéklézer Neodymium:YAG lézer SUMMARY Rosacea is a chronic disease of the facial skin characterized by transient or permanent erythema, visible telangiectasia and inflamed papules or papulopustules.

While the treatment of the papulopustular form includes a great number of options, in the erythemato-telangiectatic type lasers are in the first-line for more than two decades now. In this publication, the author aims to give an overview on the different lasers used in the treatment of rosacea PDL, KTP, Nd:YAG, Diode, MultiPlex as well as on the possible management techniques overlapping and non-overlapping, pulse stacking, non-sequential scanning, multi- pass.

Moreover, with a focus on the different technical parameters wavelength, pulse time, spot size, thermo-relaxation time, energy densitya treatment algorythm is also proposed for the different clinical types, supported and illustrated with own clinical experiences.

Key words: rosacea telangiectasia vascular lasers pulsed dye laser Nd:YAG laser A kután vaszkuláris léziók kezelése volt a lézerek orvosi alkalmazásának első indikációs területe.

Ez segít számunkra, hogy a későbbiekben még átláthatóbbá, könnyebben használhatóvá tegyük a weboldalt. Ezek a sütik nem képesek Önt személy szerint beazonosítani, például nem rögzítjük az Ön nevét és email címét; az adatokat összesítve és névtelenül tárolják.

A mai korszerű lézerekkel történő eredményes és szövődménymentes kezelés feltétele a pontos diagnózis, a kórkép szövettanának és biológiai viselkedésének, valamint a lézer és a bőr interakcióinak alapos ismerete. A rosacea az arcot érintő, gyakran előforduló gyulladásos bőrbetegség, melynek tünetei: flushing, eritéma, te - langiectasia, papulák, pusztulák.

A rosacea okozta ál - landósult bőrvörösség, vagy az időleges kivörösödés flushing és a látható értágulatok telangiektázia, köznyelven borvirág a betegek számára pszichoszociális szempontból is problémát jelentő, kényelmetlen tü - netcsoport.

Míg a papulopusztulózus forma kezelésére számos más módszer áll rendelkezésre, addig az eritematoteleangiektatikus rosacea leghatékonyabb kezelési módja több mint két évtizede a lézer. Lézerfajták A pulzáló festéklézer PDL microvasculaturára kifejtett szelektív károsító hatásának leírásával kezdődött a nonablatív lézerek alkalmazása a bőrgyógyászatban 1.

Szolgáltatásaink

Az nm és nm hullámhosszúságú festéklézer rozáceára kifejtett hatását először a es évek elején írták le 2. Azóta számos közlemény és összefoglaló tanulmány jelent meg, melyek igazolták a PDL eritémát és telangiektáziát eltüntető hatását. Még a rosacea kezdeti stádiumában jellemző kivörösödési hajlam, az érzékeny bőr tünet együttese is befolyásolható pulzáló festéklézer alkalmazásával. Levelező szerző: Dr.

Varju Gábor 2 A Pulzáló festéklézer a folyadéklézerek csoportjának egyetlen, széles körben használt képviselője. A készülékben szerves festék kering rhodaminmelynek a készülék lelkét jelentő rezonátorban, villanólámpákkal történő gerjesztése nm közötti narancssárga, koherens lézerfényt eredményez. A kezdetben hangolható eszközök bonyo - lultságuk miatt kiszorultak, ma már az nm és az nm fix hullámhosszra hangolt készülékek maradtak a kínálatban.

XII. kerület - Hegyvidék | Fabian Medical & Anti-Aging Clinic - MOM Park

A PDL széles spektrumából az nm a leg - hatásosabb: az oxihemoglobin elnyelődési spektrumának egyik csúcsa közelében van, ideális abszorpciós tulaj - donságai miatt a bevitt energia az érben jól hasznosul. Az nm-es lézerfény oxihemoglobinban való elnyelődése kisebb, ám alkalmazásának más praktikus oka van. A nagyobb hullámhossz árnyalatnyival nagyobb behatolási mélységgel jár, így a mélyebb struktúrák jobban elérhetőek vele.

Az ún. MultiPlex technológia, mely a pulzáló festék - lézer és a nm-es Neodymium:YAG Nd:YAG lézer együttes alkalmazásán alapul, előbbieknél szignifikánsan nagyobb behatolási mélységgel párosul kb. Ezért a MultiPlex rendszerű készüléknél visszatértek az ideális nm-es PDL hullámhosszhoz, hiszen a PDL-t önmagában használva mégiscsak jobb az abszorpciós maximum közelében dolgozni kisebb energiabevitel, kevesebb tovaterjedő hő.

A KTP lézer elsődleges előnyeként a purpuramentes kezelést emelték ki 3bár tudjuk, hogy a PDL esetében az energiasűrűség és az impulzushossz helyes megválasztásával éppúgy vé gez - hetőek kezelések az érfal sérülését követő bevérzések keletkezése nélkül. A KTP lézer nm hullámhosszúságú fénye az oxihemoglobin abszorpciós görbéjének egyik csúcsa közelébe esik, így az elnyelődési viszonyok alapján ideális vaszkuláris lézer lehetne.

Fabian Medical & Anti-Aging Clinic - MOM Park

A kisebb hullámhossz azonban kis behatolási mélységgel párosul, így csak a dermoepidermalis junctio kapillárisai érhetőek el vele, a mélyebb összekötő erek nem. Mindezek ellenére az arc két oldalán végzett összehasonlító vizsgálatokkal split facial trial egyes szerzők az nm-es lézert éppolyan haté kony - nak találták az eritemato-teleangiektatikus rosacea kezelé - sére, mint a PDL-t. A KTP lézer melaninban való fokozottabb elnyelődése miatt az érkezelés utáni pig men - tációs szövődmény gyakoribb, s a kezelés utáni pörkösödés a beteg számára zavaróbb lehet, mint a nap alatt nyom - talanul eltűnő purpurák a PDL kezelés után.

Az nm-es hullámhosszt dióda lézer is képes elő - állítani. Általában kis szpotméret áll csak rendelkezésre 0,4 mmígy inkább esztétika anti aging központ mobil al erek mentén haladva lehet kezelni vele, s nem a teljes felületen. Hátránya a hosszabb pulzusidő 15msec-tólmely nem képes alkalmazkodni a finom kapillárisok termorelaxációs idejéhez. A diódalézerek előnye a hordozhatóság, a kisebb helyigény, olcsóbb fenn - tartási költségek.

Számos vaszkuláris célra alkalmazott hullámhossz létezik, melyet diódalézer állít elő:, nm. A legszélesebb körben elterjedt szilárdtest alapú lézer a nm-es hullámhosszúságú Nd:YAG, mely a sötét bőrtípusok szőrtelenítése mellett vaszkuláris kezelésekre használatos.

shiseido anti aging bőrápoló

Arcon való alkalmazása azonban nagy körül - tekintést igényel. Míg a PDL a rosacea bármely stá diu - mában ödémás, gyulladt formák is használható, a Nd:YAG lézer fényének vízben való fokozott elnyelődése miatt könnyebben főzi meg az epidermist.

E szövődmény előfordulása a véletlenszerű egymásra lövés pulse stacking esetén gyakori, ilyenkor szürkés színű kerek behúzódás, később pörk keletkezik és nagy arányban heggel gyógyul. Hatékony bőrhűtés és a paraméterek igen kö - rültekintő megválasztása azonban alkalmassá teszi a Nd:YAG lézert is az arci teleangiectasia hatékony ke - zelésére. A kombinált lézerek két hullámhosszt használnak, jellemzően egyet a felületes, egyet pedig a mélyebb struk - túrákhoz.

Utóbbi készülék egyedi sajátossága a két hullámhossz szekvenciális alkalmazása, az ún. MultiPlex üzemmód, mely mélyebb behatolást garantál alacsonyabb ener - giaértékek használata mellett.

Arcfiatalítás és bőrmegújítás - Aesthetica

A MultiPlex technológia arra a biofizikai alapelvre épül, hogy a methemoglobin x hatékonyabban abszorbeálja a nm-es Nd:YAG lézer fényét, mint a vaszkuláris léziók természetes kromofórája, az oxihemoglobin. E lézerkészülék először a pulzáló festéklézer fényét adja le, melynek segítségével a Nd:YAG lézer számára ideális target keletkezését stimulálja, hiszen a PDL által okozott fototermolízis methemoglobin képző - déséhez vezet 6.

A készülék ezután néhány millisecundum késleltetéssel, második villanásként, azonos optikai rend - szeren keresztül, azonos bőrfelületre adja le a Nd:YAG lézer fényét.

Az érben a PDL hatására keletkezett, még onnan el nem szállítódott methemoglobin lesz a második lézer természetes targetje. A MultiPlex lézer emellett a két hul - lámhossz használatából adódóan a dermis esztétika anti aging központ mobil al szintjeiben tudja a vaszkuláris struktúrákat elérni, így az hatásosabb lehet, mintha egyetlen hullámhosszt hasz - nálnánk 7. Na - gyobb szpotméret és gyorsabb frekvencia komolyabb technológiai hátteret kíván, így igazán rövid kezelés csak nagy teljesítményű gépekkel oldható meg.

A teljes arc 12 mm-es kezelőfejjel, kb. Ez a kéz kényelmes vezetésével, 1,5 Hz-es frekvenciával 3 villanás 2 másodperc alatt 3,5 perc kezelési időt jelent. Ugyanez a kezelendő felület 5 mm-es kezelőfejjel impulzust igényel, ami egy kicsit lassúbb géppel, 1 Hz-es frekvencia esetén minimum 20 percig tart.

A kisebb szpot - méretet nagyobb frekvenciával lehet ellensúlyozni, de a kis kezelőfej pontos vezetése a bőrfelszínen meglehetősen pontatlan lesz, s a 2 Hz-nél nagyobb villanásszám nehezen követhető le kézzel.

PLASZTIKAI SEBÉSZET

Ennek megkönnyítése érdekében egyes gyártók szkennert fejlesztettek ki, mely a nagy felületet random módon tapogatja le, ezzel elkerülve a pontat - lanságot és az epidermisz átfedésekből adódó túlhevülését ClearScan, Sciton, USA. Overlapping Míg az ablatív eszközök használata során a bőrfelület sérülése jelzi, hová adtunk le lövéseket, a non-ablatív eszközöknél a kezelt felület nem mutat maradandó elváltozást.

Így a kezelés során a kezelőfej folyamatos jelzőfénye emlékeztet, hol is járunk, s a szem ellenőrzése mellett haladunk tovább a szomszédos területre.

nude vitalitás anti aging formula

Így elkerülhető, hogy két egy - mást követő villanás, még a szövet visszahűlése előtt érje ugyanazt a felületet pulse stackingtúlhevítve annak víztartalmát, hólyagképződést vagy pörkösödést okozva. Az átfedés nélküli kezelés eredményeként előfordulhat, hogy a kezdeti egybefüggő érhálózat fol tosan tisztul fel: a kezeletlen részek kockáslapszerű, vagy létrára em - lékeztető mintázatot mu tatnak a kontroll vizs gálatkor 1.

öregedésgátló belülről és kívülről

Pulse stacking Az azonos szpotra történő ismételt lövés pulse stacking ugyanakkor lehet teljesen veszélytelen is. A pulzáló festéklézer esetében leírták a pulse stacking technika al - kalmazását a hatékonyság növelése céljából. Arci telan - giectasiát kezelték, a két oldal összehasonlító vizsgálatával. Az egyik oldalon átfedés nélkül, a másik oldalon im - pulzus követte egymást, 1,5 Hz-es frekvenciával.

Bár a pulse stacking kezelést fájdalmasabbnak ítélték a betegek, hypo- vagy hyperpigmentáció, heg - képződés nem fordult elő a 23 vizsgálatba bevont páciensen 8. Non-sequential scanning A kezelendő felület tökéletes lefedését, így annak egyenletes feltisztulását szolgálja a szkennerrel történő letapogatás továbbfejlesztett módja.

A villanások elhe - lyezését vezérlő Large Area Pattern Generator LAPG segítségével az egymást követő villanások egymástól távoli szpotokra történnek, de a computer vezérlésnek köszön - hetően nem marad egyetlen terület sem kezeletlenül.

A nem szekvenciális szkenner esztétika anti aging központ mobil al egymással nem szomszédos szpotokra villant, ezért a kezelt szövetrész mindig visszahűl, mielőtt a szomszédos terület kezelésére kerülne sor.

A tökéletes eredmény érdekében tehát átfedést is beál lít - hatunk, de a határmezsgyéket nem azonnal, hanem később éri újra a lézerfény nem következik be a pulse stacking 2. Kezelési paraméterek A szelektív fototermolízis elvét Anderson és Parrish vaszkuláris struktúrák lézeres kezelése kapcsán írták le a as évek elején Az általános érvényű alapelv szerint a célzott struktúra lézerrel való károsítása megvalósítható a környező szövetek megkímélése mellett, amennyiben a target elnyelődési képességének megfelelő fény hul lám - hosszt, a termorelaxációs idejéhez alkalmazkodó pul zusidőt és ideális energiasűrűséget választunk.

Pulzusidő A lézerimpulzus hosszának az ér, mint esztétika anti aging központ mobil al ter - morelaxációs TRI idejéhez kell alkalmazkodnia 1. A TRI-nél rövidebb, vagy azonos pulzushosszal lehetséges a target felmelegítése úgy, hogy az közben ne tudjon visszahűlni. Amennyiben egy 30 micron átmérőjű eret, melynek TRI-je 0,86 msec, 2 ms pulzusidővel ke - zelünk, a villanás vagyis a teljes energiamennyiség leadása alatt legalább kétszer vissza fog hűlni. A visszahűlés következtében a target nem éri el a kívánt hőmérsékletet, miközben a környezetének átadva a hőt a target elérésének szelektivitása is romlik.

Vastagabb ér esetén hosszabb pulzusidő szükséges pld. A lomhább dióda és Nd:YAG lézerek esztétika anti aging központ mobil al legrövidebb pulzusidő 2, de akár msec is lehet a legvékonyabb erekhez nem tudnak ideálisan alkalmazkodni. A hosszabb pulzus hiánya viszont a nagyobb átmérőjű erek kezelését teszi lehetetlenné pld. A hatásos energiasűrűség függ a hullámhossztól, a kezelőfej méretétől és az energialeadás egyenletességétől.

Utóbbit egyes gyár - tók a lézerkészülék műszaki színvonalának bemutatásakor külön hangsúlyozzák, hiszen a bőrt érő lézernyaláb minden pontján azonos energiát leadó, ún. A nem egyenletes, a szpot centrumában Gauss görbeszerű energiacsúcsot produkáló lézer nem fog biztonságosan dolgozni, a non-ablatív hatás helyett égetés jelentkezik, mely az adott lézertípusnál szokásos szövődményarányt megsokszorozza.

Nagy szpot - mérettel 12 mm a teljes érintett felületet, overlapping technikával kezeljük. A problémás erek láthatóvá tétele érdekében finoman megdörzsöljük a bőrfelszínt, vagy hajszárítóval provokáljuk az erythema megjelenését A leadott impulzus után a bőr finoman elszürkül egy rövid időre, amennyiben purpura azonnal megjelenik, az energiasűrűséget csökkenteni kell.

A biztonságos töltőanyagoknak köszönhetően az injekciós ráncfeltöltés és ajaknagyobbítás hibalehetőségei ma már abszolút lecsökkentek. Tudj meg néhány érdekességet róluk, mielőtt belevágnál!

Az első kezelés után 3 héttel végezzük az első kontroll vizsgálatot, s végezzük el a második kezelést. A kezelésből álló sorozat akár több évig tartó tünetmentességet eredményez, a panaszmentes beteget évente ellenőrizzük 3.

Látható értágulatok, telangiectasia esetén minden vaszkuláris lézer szóba jön: nm-es KTP, vagy nm-es PDL, vagy nm-es dióda, illetve nm-es Nd:YAG egyaránt használható. Különös figyelmet kell fordítani a bőrhűtésre, mely lehet kontakt hűtés a bőrhöz érintett fém vagy zafírüveg révén, illetve hideglevegős.

A rosacea lézeres kezelése. Laser treatment of rosacea - PDF Free Download

Utóbbi, a bőrfelületen szétterjedő lég - áramlás miatt a villanás előtt és után is hűti a léziót előés utóhűtés. A bőrre helyezett jégtasakok alkalmazása ma már háttérbe szorult. A hűtés nélküli érkezelés szövődményaránya igen magas, ezért műhibának számít 4.

Gyulladásos tünetek, ödéma esetén csak a pulzáló festéklézer használható biztonsággal, hiszen a lézerfény vízben való elnyelődésének alacsony aránya miatt a hám megfőzésének veszélye nélkül kezelhetünk. Így az első kezelés elvégezhető a beteg akut tünetekkel történő első jelentkezésekor. A kezelés során a megfelelő bőrhűtés különös jelentőséggel bír.

A többi, kevésbé specifikus vaszkuláris lézer alkalmazása előtt külső és belső kezeléssel a gyulladásos tüneteket csökkenteni kell. Kiegészítő kezelést természetesen a PDL mellett is alkalmazunk 5.

A kezelendő felületet mindig a betegséggel érintett bőrfelszín szabja meg: az orcák mellett a homlokon is jelentkező erythema esetén, vagy kivörösödési hajlam esetén megelőzésként a teljes arcot kezeljük. Lokalizált, esetleg aszimmetrikus megjelenés esetén kezelhetjük a problémával érintett kisebb felületet is, hiszen kisebb impulzusszáma miatt költségcsökkentő tényező 6. Akár egyetlen kezelés a beteg számára elfogadható életminőség változást hozhat, de a gyulladás vagy a kórosan 3.

A kezelések közötti időtartam hét, ideális esetben 3 hét. A kezelések számának nincs mennyiségi korlátja, ismételt kezelések, a paraméterek folyamatos korrekciója mellett, lépésről lépésre történő állapotjavulást eredményeznek 7.

anti aging kremler kaç yaşında kullanılmalı

A lézeres kezelések általános kontraindikációi ter - hesség, szoptatás, fényérzékenyítő, illetve a purpu ra - készséget fokozó gyógyszerek szedése mellett már az előkészítés során érdemes kitérnünk arra, hogy a kezelendő páciens ne napoztassa az arcát, illetve ne szoláriumozzon a be avatkozást megelőző két hétben.

Amennyiben a páciens el tudja kerülni a napfény expozíciót zárt helyen dolgozik, nem megy a kezelés után nyaralni stb. Magas fak tor számú fényvédőkkel éppúgy kivédhető az arc barnulása, mely a kezelés hatásosságát csökkentené, mint a kezelés utáni hyper - pigmentációs szövődmény. Nem javasolt szau názás, komolyabb fizikai megterhelés a kezelést követő hétben.

A magas vérnyomás beállítása szintén hozzájárul a rosacea lézeres kezelésének sikeréhez.

anti aging kezelés arcra

A korszerű eszközök akár egyetlen ke - zeléssel képesek jelentős életminőség javulást ered - ményezni. Ismételt kezelésekkel a rosacea teljesen tünetmentessé tehető: nemcsak a gyulladásos léziók, vagy a tágult erek eltűnése várható, hanem a kivörösödési hajlam is csökken. A vaszkuláris lézerekkel történő kezelés azonban nemcsak az esztétikai irányultságú praxisok és a szépülni kívánó betegek számára tűnik nélkülözhetetlennek, hanem klinikai kutatócsoportok érdeklődésére is számot tart.

Az értágulatok legjobb anti aging termékek a boltokban - kezésében szerepet játszó vascular endothelial growth factor VEGFvalamint e citokin mrns-ének szintje egyaránt csökken a PDL kezelés hatására A Nd:YAG lézer a follicularis egység destrukciója révén a Demodex folliculorum által okozott perifollicularis gyulladást szünteti meg neumann swiss anti aging gin gins alapozó Így a vaszkuláris lézerek a bőr vörösségének, látható értá gu latainak eltüntetése mellett a rosacea különböző klinikai formáinak megelőzésében, a tünetmentes állapot fenn tartásában is szerepet játszanak.

Anderson R. Lasers Surg. Drugs Dermatol.

legjobb anti aging alapozó aknés bőrre

Laser Ther. Laser Appl. In: Laser treatment of vascular lesions. Bard S, Goldberg DJ eds. Basel, Karger, Vol. Lasers Med.